Statut Fundacji

TEKST JEDNOLITY

STATUTU „FUNDACJI EDITIONS SPOTKANIA”

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Fundacja będzie nosiła nazwę „Fundacja Editions Spotkania” zwana dalej Fundacją, ustanowiona została przez Piotra Jeglińskiego, zamieszkałego w Warszawie (01-971) przy ul. Farysa 48, dowód osobisty: CAI 165174, PESEL: 51102604153 zwanego dalej Fundatorem, w dniu 14 sierpnia 2015 r., aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Jarosława Czarneckiego w kancelarii notarialnej w Warszawie, Rep. A Nr 1436/2015

 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

 3. Fundacja posiada osobowość prawną.

 4. Fundacja jest apolityczna i nie jest związana z żadnym wyznaniem.

 5. Fundacja posługuje się pieczęcią o treści zawierającej nazwę, siedzibę i adres Fundacji.

 6. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

 7. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji.

 8. Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

 9. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U z 1991 r., nr 46, poz. 203 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

 1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami- z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

 2. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.

 3. W celu realizacji swoich zadań statutowych Fundacja może tworzyć placówki terenowe, oddziały, filie, zakłady a także przystępować do spółek, fundacji i spółdzielni.

§ 3

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Cele i zasady działania Fundacji

§ 4

Celami Fundacji są:

 1. promowanie i rozwój kultury i sztuki,
 2. rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 3. upowszechnianie polskiej kultury i kreowanie obrazu Polski, jako kraju otwartego na inne kultury,

 4. wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej,

 5. inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury,

 6. wspieranie edukacji artystycznej i kulturalnej,

 7. rozwijanie międzynarodowej współpracy kulturalnej, promowanie idei wielokulturowości i integracji europejskiej.

§ 5

 1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

  1. inicjowanie i wspieranie wydawania książek, nagrań dźwiękowych oraz fotografii,

  2. organizowanie akcji szkoleniowych, informacyjnych oraz społecznych kampanii promujących rozwój kultury i sztuki,

  3. organizowanie zajęć warsztatowych w zakresie kultury i sztuki dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

  4. organizowanie i prowadzenie spotkań tematycznych, klubów dyskusyjnych, warsztatów, sympozjów i konferencji oraz ich finansowanie,

  5. organizowanie wszelkich imprez artystycznych i sportowych oraz ich finansowanie,

  6. sponsorowanie i promowanie uzdolnionych dzieci i młodzieży w zakresie kultury, sztuki i nauki,

  7. promowanie młodych twórców w kraju i za granicą,

  8. fundowanie nagród i stypendiów dla twórców oraz uczniów i studentów z ubogich rodzin,

  9. organizowanie i sponsorowanie imprez kulturalnych oraz artystycznych,

  10. organizowanie i sponsorowanie konkursów i wydarzeń z różnych dziedzin kultury i sztuki,

  11. organizowanie i sponsorowanie wyjazdów na imprezy kulturalne oraz artystyczne,

  12. pozyskiwanie środków finansowych na rozwój kultury i sztuki oraz uzdolnionych twórców,

  13. sponsorowanie budowy lub konserwacji miejsc pamięci, w szczególności pomników i tablic pamiątkowych, konserwacji zabytków,

  14. wspieranie i promocja twórców i ich twórczości, w szczególności poprzez sponsorowanie wystaw, spektakli, przedstawień, koncertów, wydawania płyt oraz fundowanie nagród lub stypendiów,

  15. organizowanie i sponsorowanie wydarzeń i akcji promocyjnych mających na celu upamiętnianie rocznic ważnych wydarzeń historycznych, pobudzenie świadomości obywatelskiej i patriotyzmu oraz propagowanie wartości chrześcijańskich oraz wydawanie i sponsorowanie publikacji temu poświęconych,

  16. upowszechnianie wiedzy o celach Fundacji w kraju i za granicą przy wykorzystaniu wszelkich dostępnych mediów,

  17. inspirowanie, wspieranie i patronowanie wszelkich przedsięwzięć realizujących cele wspólne z celami Fundacji,

  18. podejmowanie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych Fundacji.

 2. Szczegółowe warunki, kryteria i formy prowadzenia działalności Fundacji określa Zarząd Fundacji.

 3. Dla zapewnienia bytu Fundacji, a także realizacji celów statutowych, Fundacja prowadzić będzie działalność statutową nieodpłatną.

 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji ich celów.

 5. Dla realizacji swoich celów Fundacja może również, na podstawie odrębnych umów, wspierać lub współuczestniczyć w zbliżonej z jej celami, działalności innych fundacji i podmiotów.

 

Majątek i dochody Fundacji

§ 6

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny w kwocie 1.000 złotych. W związku z rozpoczęciem działalności gospodarczej na jej prowadzenie przeznacza się dodatkowo kwotę 1.000 zł.

§ 7

 1. Dochody Fundacji pochodzić mogą z:

 1. darowizn osób fizycznych i prawnych oraz organizacji komitetów dobroczynnych, tak z kraju jak i z zagranicy;

 2. spadków i zapisów;

 3. zbiórek publicznych;

 4. majątku ruchomego i nieruchomości;

 5. odsetek od lokat pieniężnych, papierów wartościowych;

 6. dalszych świadczeń fundatora;

 7. sponsoringu, czyli umów o celowe finansowanie określonej działalności lub przedsięwzięcia w zamian za promocję sponsora;

 8. subwencji i dotacji osób prawnych oraz innych przysporzeń majątkowych dokonanych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby prawne, organizacje rządowe i pozarządowe krajowe i międzynarodowe lub jej przedstawicielstwa w Polsce;

 9. działalności gospodarczej.

 1. Dochody pochodzące z darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

 2. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd zgodnie z ogólnymi zasadami reprezentacji Fundacji, składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Przyjęcie spadku przez Fundację może nastąpić tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§ 8

Fundacja nie może:

 1. udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów Fundacji lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

 2. przekazywać swojego majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

 3. wykorzystywać majątek Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

 4. kupować towary lub usługi od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

Działalność gospodarcza Fundacji

§ 9

 

 1. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – działalność gospodarczą. z której dochody będą przeznaczone na realizację jej celów. Fundacja może także uczestniczyć w spółkach prawa handlowego i innych formach organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą.

 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest działalność w zakresie:

 1. Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.01.Z),

 2. Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (PKD 58.1),

 3. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
 4. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
 5. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59),

 6. Reklama (PKD 73.1),

 7. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

 8. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),

 9. Pozaszkolne formy edukacji (PKD 85.5),

 10. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

 11. Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką (PKD 90),

 12. Działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z).

 1. Fundacja jest obowiązana do uzyskania właściwych koncesji lub zezwoleń dla tych rodzajów działalności gospodarczej, której podjęcie lub prowadzenie, zgodnie z obowiązującym prawem, jest uzależnione od ich otrzymania. Działalność taka zostanie podjęta przez Fundację dopiero po ich uzyskaniu.

 2. Działalność gospodarcza Fundacji może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub przez wyodrębniony w jej strukturze pod względem finansowo-księgowym zakład gospodarczy albo w zależności od potrzeby ramach innej formy organizacyjnej.

 

§ 10

Fundacja prowadzi wyłącznie nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 1. podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

 2. nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

 3. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,

 4. upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,

 5. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

 

Organy Fundacji

§ 11

Organami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji,

 2. Zarząd Fundacji,

 3. Rada Programowa.

 

Rada Fundacji

§ 12

 1. Rada Fundacji jest najwyższym organem kontrolnym i nadzorującym Fundacji.

 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 5 członków.

 3. W pierwszy skład Rady Fundacji wchodzą członkowie powołani przez Fundatora.

 4. Od dnia powołania pierwszego składu osobowego Rady Fundacji, Rada Fundacji samodzielnie powołuje członków Rady Fundacji.

 5. Kadencja dla funkcji Członka Rady Fundacji jest bezterminowa.

 6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje z chwilą pisemnej rezygnacji z członkostwa, odwołania lub śmierci członka Rady Fundacji.

 7. Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać członka Rady Fundacji.

 8. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach tego organu, z wyjątkiem zwrotu udokumentowanych wydatków związanych z uczestnictwem w pracy Rady, w tym kosztów podróży.

 9. Członkowie Rady Fundacji nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

 10. W skład Rady Fundacji nie mogą być wybrane osoby, które były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 11. W razie powołania członka Rady Fundacji, za jego zgodą, do Zarządu Fundacji lub nawiązania przez członka Rady Fundacji stosunku pracy z Fundacją – członkostwo takiej osoby w Radzie Fundacji ulega zawieszeniu, odpowiednio na czas pełnienia funkcji lub trwania stosunku pracy.

 12. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji kieruje pracami Rady, reprezentuje ja na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

 13. Przy wykonywaniu statutowych kompetencji Rada Fundacji ma prawo:

 1. wglądu we wszystkie dokumenty Fundacji,

 2. żądania od członków zarządu Fundacji ustnych lub pisemnych wyjaśnień dotyczących działalności Fundacji.

 

§ 13

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Posiedzenie Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora zgłoszony na piśmie.

 3. Posiedzeniom Rady Fundacji przewodniczy jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności upoważniony przez niego członek Rady lub w braku takiego członek wybrany przez Radę.

 4. Dla ważności posiedzenia Rady Fundacji potrzebna jest obecność połowy członków Rady Fundacji.

 5. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

 6. Bez odbycia posiedzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy członkowie Rady Fundacji wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na pisemne głosowanie.

 7. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

 

§ 14

Do kompetencji Rady Fundacji, oprócz innych spraw zastrzeżonych w Statucie należy:

 1. nadzór i kontrola nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji, w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,

 2. ustalanie zaleceń co do głównych kierunków działania Fundacji,

 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Fundacji oraz sprawozdań z wykonania budżetu i udzielnie członkom Zarządu absolutorium,

 4. podejmowanie decyzji w sprawie zmiany statutu Fundacji oraz wyrażanie zgody
  na połączenie i likwidację Fundacji,

 5. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz przyjmowanie ich rezygnacji
  z członkostwa w Zarządzie,

 6. powoływanie pełnomocnika do zawierania umów z członkami Zarządu Fundacji.

 

Zarząd Fundacji

§ 15

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób, powoływanych przez Radę Fundacji na czas nieoznaczony. Skład pierwszego Zarządu ustalany jest przez Fundatora.

 2. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek śmierci, rezygnacji z członkostwa lub odwołania.

 3. Radzie Fundacji służy prawo odwołania członka Zarządu jednomyślną uchwałą
  w każdym czasie jedynie z ważnych przyczyn do których należą:

   1. choroba, ułomność lub utrata sił powodujących trwała niezdolność do sprawowania funkcji,

   2. działania na szkodę Fundacji,

   3. rażąca niegospodarność,

   4. nienależytego wypełniania funkcji członka Zarządu,

   5. istotnego naruszenia postanowień Statutu,

   6. pozbawienia praw publicznych.

 

§ 16

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuję ją na zewnątrz.
 2. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.

 3. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

 4. Do zadań Zarządu należy w szczególności:

 1. uchwalanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji i planów finansowych,

 2. inicjowanie kierunków i opracowywanie nowych form działalności Fundacji,

 3. uchwalanie regulaminów,

 4. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,

 5. ustalanie wielkości zatrudniania i wysokości środków na wynagrodzenia pracowników Fundacji,

 6. przyjmowanie darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji,

 7. występowania z wnioskiem i wyrażanie zgody w sprawie zmiany statutu Fundacji, połączenia z inną Fundacją oraz likwidacji Fundacji,

 8. zatwierdzanie wydatków Fundacji,

 9. prowadzenie działalności statutowej,

 10. podjęcie uchwały o przeznaczeniu i wykorzystywaniu dochodów Fundacji,

 11. opiniowanie działalności Fundacji z własnej inicjatywy lub na wniosek Fundatora,

 12. organizowanie środków finansowych i materialnych na cele statutowe Fundacji.

 1. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu. W przypadku podjęcia przez Zarząd uchwały niezgodnej ze statutowymi celami Fundacji lub niezgodnej z obowiązującym porządkiem prawnym Fundator ma prawo zastosowania weta. W takim przypadku przedmiotowa uchwała musi być zmieniona.

 2. Zarząd co roku, do dnia 30 czerwca zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

 3. Członkowie Zarządu mogą być zatrudnieni w Fundacji. Decyzję o zatrudnieniu podejmuje Zarząd w formie uchwały.

 4. Członkowie Zarządu nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z innymi Członkami Zarządu i Rady.

 5. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 

§ 17

Rada Programowa

 1. Zarząd może powołać, jako swoje ciało doradcze, Radę Programową, złożoną z osób skupionych wokół idei Fundacji.

 2. Rada Programowa Fundacji składa się z 3 do 9 członków.

 3. W skład Rady Programowej z mocy statutu wchodzi Fundator

 4. Członkowie Rady Programowej powoływani są na czas nieokreślony.

 5. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następni członkowie Rady powoływani są przez Fundatora bądź Radę Fundacji.

 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Programowej,
  i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez Radę Fundacji. Fundator nie może być w ten sposób pozbawiony członkostwa w Radzie Programowej Fundacji.

 7. Członkostwo w Radzie Programowej Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.

 8. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Programowej Fundacji z pełnieniem funkcji w Radzie Fundacji lub Zarządzie Fundacji.

 9. W razie powołania członka Rady Programowej Fundacji, za jego zgodą, do Rady Fundacji lub Zarządu Fundacji – członkostwo takiej osoby w Radzie Programowej Fundacji ulega zawieszeniu na czas pełnienia funkcji.

 10. Osoby powoływane do Rady Programowej powinny posiadać doświadczenie
  w dziedzinach związanych z realizacją celów statutowych Fundacji lub innych dziedzinach pomocnych w funkcjonowaniu Fundacji.

 11. Rada Programowa może wybrać ze swojego grona Przewodniczącego, który organizuje pracę Rady Programowej i przewodniczy jej posiedzeniom, oraz Sekretarza.

 12. Posiedzenia Rady Programowej odbywają się w miarę potrzeb.

 13. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje Zarząd lub Przewodniczący Rady Programowej, zawiadamiając o tym pisemnie pozostałych członków Rady Programowej.

 14. W posiedzeniach Rady Programowej mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym członkowie Rady Fundacji oraz Zarząd Fundacji.

 15. Uchwały Rady Programowej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Programowej. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Programowej.

 16. Członkowie Rady Programowej nie mogą pozostawać w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia z innymi Członkami Zarządu
  i Rady Fundacji.

 17. Członkowie Rady Programowej nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

 18. Rada Programowa współdziała z Zarządem w celu realizacji statutowych celów Fundacji i jej rozwoju.

 19. Do zakresu działań Rady Programowej należy w szczególności:

a) przedkładanie Radzie Fundacji opinii dotyczących rocznych programów działania Fundacji,

b) ustalenie kierunków i metod działania Fundacji,

c) nadawanie wyróżnień osobom szczególnie zasłużonym dla działalności Fundacji,

d) przyznawanie odznak, medali honorowych osobom fizycznym i prawnym zasłużonym w realizacji celów zgodnych z celami statutowymi Fundacji.

Sposób reprezentacji

§ 18

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku Zarządu wieloosobowego składa dwóch członków Zarządu działających łącznie.

Zmiana Statutu

§ 19

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji za zgodą Rady Fundacji, wyrażoną w formie pisemnej.

Połączenie z inną Fundacją

§ 20

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją w celu efektywnego realizowania swoich celów.

 2. Połączenie Fundacji z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

 3. Połączenie z inną Fundacją wymaga jednomyślnej uchwały Zarządu Fundacji, która dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 

Likwidacja Fundacji

§ 21

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

 2. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, która dla swej skuteczności wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

 3. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.

 4. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji informuje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Postanowienia końcowe

§ 22

 1. Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie, do dnia 31 marca sprawozdanie ze swojej działalności za rok ubiegły.

 2. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 3. Niniejszy statut został przyjęty i podpisany w dniu 18 września 2015 r. przez Fundatora zgodnie z treścią oświadczenia woli o ustanowieniu Fundacji z dnia 14 sierpnia 2015 r.

Paweł Bujalski Maciej Budzinski

Członek Zarządu Członek Zarządu

 

 

Niniejszy tekst statutu uwzględnia zmiany wprowadzone przez:

  1. Fundatora Uchwałą nr 3/2015 z dnia 16 października 2015 r., zmieniono w § 7 pkt 1 i § 12 pkt 7 Statutu,
  1. Zarząd Fundacji Uchwałą z dnia 17 listopada 2015 r., zmieniono § 5, § 7 i § 9 oraz po § 8 dodano tytuł,
  1. Zarząd Fundacji Uchwałą z dnia 8 grudnia 2015 r., zmieniono § 6.

 

 

 

 

 

Pobierz Statut Fundacji Editions